อุปกรณ์ตกแต่งร้านค้า

ป้ายชื่อ ป้ายราคา ป้ายตั้งโต๊ะ ป้ายเมนู ป้ายราคาในตู้แช่ ป้ายห้อยคอ ป้ายใส่บัตร ป้ายคล้องคอ ซองใส่บัตร ป้ายห้อยคอพนักงาน

IDHOLDER+LANYARD

PRICE STAND

CARD STAND

MENU STAND

T-Shape / L-Shape

A4, A5, A6

50mm x70mm

70mm x 100mm

100mm x 200mm

PRICE, MENU STAND

IMG_0652-1.jpg

SHOP DECORATIVE ITEMs

WORKAROUND product

MENU STAND

A5

MENU STAND

L-shape A5,A6

MENU STAND

L-shape A5,A6

PRICE STAND

2 sizes

PRICE STAND

Black & White

PRICE STAND

100 mm x 200 mm

MENU STAND

T-shape A5

MENU STAND

T-shape A5

IDHOLDER+LANYARD

6 colors

WORKAROUND

SPECIAL PACK

MENU STAND

A6

PRICE STAND

6 pcs per Box